§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy MANWITH PASSION, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.manwith.eu/, prowadzony jest przez Pawła Worobieja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MANWITH PASSION, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9840165788, REGON 367136956.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MANWITH PASSION, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9840165788, REGON 367136956.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zamawiający – – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.manwith.eu/
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Strzelców 19/5, 31-422 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@manwith.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 733 026 099 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBANK: PL95 1140 2004 0000 3802 8093 1407
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera itp.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Pracownikiem Sklepu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko. W dalszym etapie w celu realizacji zamówień konieczne jest uzupełnienie informacji o dane adresowe, telefon kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
 5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz celów marketingowych Sklepu. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adresy podane w § 3. Firma MANWITH PASSION zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§7 Zasady składania Zamówienia

I. Zakup produktów przez Klientów zarejestrowanych.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Uzupełnić dane adresowe jeśli nie zostały one podane podczas rejestracji oraz dane rozliczeniowe (wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia).
 4. W kolejnym etapie należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz zaakceptować niniejszy regulamin (Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo).
 5. Przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać metodę płatności – w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 6. Po sprawdzeniu danych w celu sfinalizowania transakcji należy potwierdzić zamówienie.
 7. W ostatnim etapie pojawią się dane dotyczące płatności: tytuł przelewu, numer konta, dane sklepu oraz należna kwota.
 8. Klient otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę pocztową ze wszystkimi danymi zamówienia.
 9. Po otrzymaniu płatności pracownik sklepu niezwłocznie potwierdzi płatność, po czym zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

II. Zakup produktów przez Klientów niezarejestrowanych.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. W kolejnym etapie należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz zaakceptować niniejszy regulamin (Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo).
 4. Przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać metodę płatności – w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 5. Po sprawdzeniu danych w celu sfinalizowania transakcji należy potwierdzić zamówienie.
 6. W ostatnim etapie pojawią się dane dotyczące płatności: tytuł przelewu, numer konta, dane sklepu oraz należna kwota.
 7. Klient otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę pocztową ze wszystkimi danymi zamówienia.
 8. Po otrzymaniu płatności pracownik sklepu niezwłocznie potwierdzi płatność, po czym zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

§8 Zamówienie

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu MANWITH PASSION. Można również składać zamówienia drogą mailową sklep@manwith.eu lub telefonicznie pod numerami: +48 733 026 099 w dni robocze w godzinach 10.00-18.00. W momencie potwierdzenia przez pracownika złożonego zamówienia klient zostanie poproszony o dokonanie płatności na konto firmowe. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie przekazane do realizacji do działu produkcji.
2. Czas realizacji zamówienia przewidywany jest do 7 dni roboczych, jednak może się on wydłużyć w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany w momencie stwierdzenia braku możliwości zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku produktów indywidualnych, złożonych, wymagających wykonania od podstaw, czas realizacji zamówienia będzie uzależniony od specyfikacji i potrzeb na zrealizowanie zamówienia, stąd Klient będzie wcześniej informowany o przewidywanym czasie realizacji. 
3. W przypadku zamówień indywidualnych (produkty nie znajdujące się standardowo w ofercie) czas realizacji zamówienia przewidywany jest od 30-40 dni roboczych. Czas realizacji zamówień indywidualnych uzależniony jest od złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na wykonanie produktu.
4. ​W przypadku klientów zamawiających produkty niestandardowe, wykonywane na indywidualne zlecenie, do realizacji zamówienia przystępujemy dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty bezpośrednio na konto firmowe – produkty te nie podlegają zwrotowi, ze względu na brak możliwości sprzedaży innym klientom.
5. Produkty prezentowane na stronie posiadają określoną grafikę oraz konstrukcję i w takiej formie są sprzedawane. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją produktu, a w razie niejasności do skonsultowania się z pracownikiem MANWITH PASSION w celu wyjaśnienia wątpliwości przed złożeniem zamówienia. Wszelkie zmiany w konstrukcji na życzenie Klienta traktowane będą jako zamówienie indywidualne, nie podlegające zwrotowi. MANWITH PASSION zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w przypadku dużych zmian w produkcie o czym Klient zostanie poinformowany.
6. Produkty widoczne na zdjęciach strony produktu mogą nieznacznie różnić się ze względu wyświetlaczy elektronicznych, za co sprzedawca nie bierze odpowiedzialności.
7. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail w celu prowadzenia korespondencji z Firmą MANWITH PASSION. Klienci, którzy nie podadzą kontaktowego adresu e-mail, nie będą informowani o etapie realizacji zamówienia.
8. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane Klienta nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@manwith.eu. Firma MANWITH PASSION zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Wartość minimalna jednorazowego zamówienia wynosi 2500zł (dwa tysiące pięćset złotych) netto. Mniejsze zamówienia będą traktowane jako detaliczne. Ceny na stronie wyświetlane są w kwotach brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT), natomiast nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu nie są wliczane w wartość jednorazowego zamówienia. Wysokość udzielanego rabatu jest udzielana adekwatnie do wartości jednorazowego zamówienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy: sklep@manwith.eu.

10. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyżej podanych warunków.

§9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Strzelców 19/5, 31-422 Kraków,
 • Przesyłka kurierska.
 • Przesyłka paczkomatowa 24/7.

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sklep automatycznie wysyła na skrzynkę pocztową wiadomość podsumowującą Zamówienie, po czym po potwierdzeniu przez pracownika otrzymania płatności, jest ono niezwłocznie przekazywane do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem/płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  b. płatności gotówką (w momencie uzgodnienia wcześniej ze sprzedawcą o takiej możliwości) przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. Różne terminy dostawy produktu liczone są w następujący sposób:

  a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Warunkiem jest opłacenie dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatność przy odbiorze/pobranie – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości przy opcji odbiór osobisty, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu przy opcji odbiór osobisty przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W przypadku dostarczenia Produktów na terenie Unii Europejskiej prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem sklepu w celu ustalenia indywidualnych kosztów wysyłki.

 11. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 12. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracownika przy składaniu zamówienia, wraz z podaniem pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 
 13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. Jako, że sprzedaż odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami, przysługuje Państwu reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 556 – 572 k.c.). Nasza Firma nie udziela gwarancji na sprzedawane towary w ramach Państwa dalszej odsprzedaży – wszelkie reklamacje Państwa klientów rozpatrywane są według Państwa uznania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (oczywiście w razie zasadności reklamacji możecie Państwo zareklamować wadliwy towar u nas na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne wraz z protokołem reklamacyjnym).
4. Co do uszkodzeń w transporcie lub braków towaru należy zgłaszać je niezwłocznie po otrzymaniu towaru i w tym celu spisać stosowny protokół z kurierem. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że towar został doręczony prawidłowo bez uszkodzeń w transporcie, a przesyłka nie zawiera braków.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, jej charakter i zakres określone są w regulaminie MANWITH PASSION „Warunki Gwarancji”.
10. W przypadku zakupu produktów przez Przedsiębiorców celem dalszej odsprzedaży, odpowiedzialność za sprzedawany towar przechodzi na Przedsiębiorcę i to on udziela gwarancji nabywcy. Za wszelkie reklamacje Klientów odpowiedzialność ponosi Przedsiębiorca dokonujący dalszej odsprzedaży.

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.
6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
7. Informacje handlowe zawarte na stronie sklep.manwith.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8. W razie pytań lub niejasności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@manwith.eu